T'expliquem en què hem treballat l'any 2021

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels Serveis TIC de Terrassa (SICT) durant l'any 2021.

La pandèmia que estem vivint ens ha seguit marcant l'agenda d'actuacions de l'any, orientant la nostra tasca cap a la consolidació del nous serveis i infraestructures iniciats el 2020, principalment els serveis d'accés remot o híbrid, tot mantenint al mateix temps el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari.

Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei.

 

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2021:

Aquestes actuacions responen a la necessitat de docència tan presencial com híbrida o remota, i a l'atenció a l'usuari per facilitar tan el treball presencial com el teletreball.

Al mateix temps, també hem seguit treballant en l'actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

 

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Millora de les aules de l'ESEIAAT 

 • Elaboració de videotutorials de suport a l'ús de l'aula híbrida
 • Projecte de millora de l'ample de banda de la xarxa troncal de Campus per ampliar de 1Gbps a 10Gps els enllaços entre els edificis TR10-TR1 i TR10-TR5, principalment a les zones d'espais docents.

 

• Millora de les infraestructures d'aules i auditoris de la FOOT orientades a facilitar la docència híbrida

 • Projecte biomicroscopis als gabinets del CUV.
 • Actualització tecnològica del stream del gabinet 1.1 del CUV i l'auditori Joan Salvadó.

 

• Millores a les aules informàtiques

 • Amb el cofinançament del Pla d'inversions TIC de la UPC, es renoven els 21 PCs i 21 monitors de l'aula informàtica 0.12 de l'edifici TR1.
 • Es millora i consolida el servei PcRemot, que consiteix en connectar-se remotament a un ordinador lliure de l'aula informàtica, i executar allà qualsevol programa instal·lat.[+info]. Aquest servei està obert a tothom, i especialment indicat per a ús de programari llicenciat (sense versió estudiant), ús de programari amb grans requeriments 3D (no virtualitzable) i per a usuaris que no disposin d'equips personals potents.

 

Laboratoris:

 • Es virtualitzen diversos laboratoris per facilitar-hi l'accés remot.
 • Infraestructura de xarxa i audiovisual (videowall) per al nou laboratori Digital Lab de l'edifici TR3.

 

• Es consolida amb nova infraestructura el servei  RAVADA. Consisteix en connectar-se remotament a un escriptori virtual executar al servidor qualsevol programa instal·lat. [+info]. Actualment els catàlegs de VMs disponibles són la imatge de l'aula de l'ESEIAAT, la de la FOOT, i diversos catàlegs amb sistema Linux i sistema windows demanats per PDI de diverses assignatures i projectes.

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Evolució de la  Intranet de l'ESEIAAT amb nous mòduls o funcionalitats: Fase2 del mòdul de precompromisos d'outgoings, i mòdul d'assignació de tribunals de TFEs.

• Evolució de la intranet de la FOOT : Actualització de mòduls.

• Evolutiu de la borsa de pràctiques en empresa per a diferents escoles de la UPC i integració amb el mòdul de gestió. L’aplicació oferta vacants de feina i pràctiques remunerades i facilita a les empreses la cerca de candidats.[+info]

• Desenvolupament d'un lloc web a mida per al projecte europeu AMROCE

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• S'intensifica l'ús d'eines de control remot dels equips per donar suport a l'estació de treball, ja sigui intracampus com de teletreball.

• Finalitza la migració del sistema propi de llistes de distribució de correu cap al sistema corporatiu myList (pendent encara d'una excepció a tractar)

• S'instal·len 5 noves antenes WIFI per subsanar parcialment els problemes de cobertura.

• S'aumenta a 25 GB la quota del PDI i PAS al repositori Owncloud de Terrassa.

• Es replanteja i amplia el servei de suport TIC a sistema Linux, mitjançant una imatge amb la configuració i programari bàsic.

• En l'àmbit de la seguretat:

 • S'executa parcialment la migració de les estacions de treball del PDI i PAS a rang enrutat 
 • S'inicia la instal·lació de l'agent lleuger microclàudia que permet protegir sistemes windows contra el malware de tipus ransomware.

 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Finalitza la migració del Portal MediaTerrassa cap al nou portal corporatiu de vídeos Zonavideo

• Renovació de l'equipament audiovisual de l'Exposala i de la sala de conferències de l'edifici TR5.

• Creació de vídeos de suport en l'ús de les aules híbrides i eines online.

• Elaboració de 48 vídeos de suport a la docència, events, i promocionals.

• Suport a retransmissions de sessions, events o actes institucionals, en format híbrid o 100% on-line

 

I finalment, en l'àmbit de renovació d'equipament,

Les inversions executades són les següents:

 • En curs el concurs públic per a l'adquisició de 90 estacions de treball per renovar equipament d'aules informàtiques .
 • En curs el concurs públic per a la renovació de 43 PCs sobretaula/portàtils del personal d'administració i direcció.
 • Nou servidor d'escriptoris virtuals RAVADA, i renovació d'un servidor de gestió de xarxa.
 • Nova unitat de cinta per millorar la robustesa del sistema de còpies de seguretat.
 • Adquisició i instal·lació de 3 nous equips compactes de videoconferència (Exposala, sala conferències TR5, i gabinet CUV).
 • Substitució pantalles de projecció de 7 aules del TR1 i TR5.
 • Instal·lacions de xarxa i/o audiovisuals a nou laboratori Digital Lab de l'edifici TR3, antiga aula Fablab (TR1-0.19) i departament de matemàtiques.
 • Elements per a la millora de la xarxa troncal de Campus (10 Gbps de l'edifici TR10 al TR8).
 • Per subsanar part dels problemes de cobertura wifi s'incorporen 5 APs. S'inicia adquisició de 29 APs addicionals.
 • Adequació i ampliació dels racks de comunicacions de l'edifici TR1 zona aules (TR1-2).
 • Inversions en múltiples equips individuals per al PDI i PAS: auriculars bluetooth, webcams, i tauletes.

 

Principals serveis que oferim:

Principals indicadors de serveis de l'any 2021:

 • Infraestructura: 3.758 nodes actius , 292 dispositius de xarxa, 24 servidors físics comuns i 174 servidors virtuals, 407 PCs en aules informàtiques i 66 PCs en aules convencionals.
 • 91 paquets de programari instal·lats a les aules.
 • el 40,72% dels estudiants usa les aules informàtiques (part de forma remota).
 • 3 repositoris de fitxers amb 3.5TB utilitzats (el 66,6% de la capacitat total).
 • Sistemes d'informació: 770.374 visites a webs i aplicatius web, 32 aplicatius web/mòduls en explotació.
 • 48 vídeos enregistrats.
 • Atenció a l'usuari: 2.236 consultes o peticions ateses.

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2022.